Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Exponential Organizations - Why new organizations are 10x better, faster and cheaper than yours (and what to do about it)
Next

Share

Presentatie Yuri van Geest - Trends, Digitale Media, Internet, Mobiel, Marketing en Communicatie

Een kort overzicht van enkele trends binnen digitale media, internet, marketing en communicatie bezien vanuit macro en micro ontwikkelingen (economisch, technologisch, politiek versus sociaal, cultureel, psychologisch). Focus op de toenemende invloed van identiteit, authenticitiet en creativiteit/innovatie gevoed vanuit een nieuwe definitie van privacy, openheid en transparantie en de alomvattende aanwezigheid van data (persoon, peers, sociaal netwerk en markt)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Presentatie Yuri van Geest - Trends, Digitale Media, Internet, Mobiel, Marketing en Communicatie

 1. 1. Een impressionistische rollercoaster door de wereld, digitale media, marketing en communicatie <ul><ul><li>Yuri van Geest </li></ul></ul><ul><ul><li>Freelancer / Mobile Monday / Emerce </li></ul></ul><ul><ul><li>yuri.typepad.com </li></ul></ul>
 2. 2. Agenda <ul><li>Analyse </li></ul><ul><ul><li>De wereld (macro) </li></ul></ul><ul><ul><li>De jeugd van tegenwoordig (micro) </li></ul></ul><ul><li>Gevolgen </li></ul><ul><ul><li>Mensen </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>eMarketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul>
 3. 3. Bronnen <ul><li>Kevin Kelly </li></ul><ul><li>Seth Godin </li></ul><ul><li>Alan Moore / Tomi T Ahonen </li></ul><ul><li>Don Tapscott </li></ul><ul><li>Linda Stone </li></ul><ul><li>Howard Rheingold </li></ul><ul><li>Yochai Benkler </li></ul><ul><li>Susanne Piët </li></ul><ul><li>Chris Anderson </li></ul><ul><li>John Battelle </li></ul><ul><li>Joseph Jaffe </li></ul><ul><li>Malcolm Gladwell </li></ul><ul><li>Henry Jenkins </li></ul><ul><li>Thomas Friedman </li></ul>
 4. 4. <ul><li>MACRO </li></ul>
 5. 5. <ul><li>“ Every futurist who </li></ul><ul><li>is worth his salt is </li></ul><ul><li>a historian” </li></ul><ul><li>(Kevin Kelly) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Macht, kennisplek & globalisering -> fractale structuur sinds 1945 </li></ul><ul><li>Kerk en religie (< 1500) </li></ul><ul><li>Natie en staat (1500-1800) </li></ul><ul><li>Onderneming en markt (1800-2000) </li></ul><ul><li>Individu, groep en netwerk (> 2000) </li></ul>
 7. 7. Trends <ul><ul><li>Ecologische uitdagingen </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT en digitale media </li></ul></ul><ul><ul><li>Biotech </li></ul></ul><ul><ul><li>Nanotech </li></ul></ul><ul><ul><li>Cognitieve neurowetenschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruimtevaart </li></ul></ul><ul><ul><li>Robotica </li></ul></ul>
 8. 8. ICT Evolutie <ul><li>1970 – 1980: Connecting Computers </li></ul><ul><li>1980 – 1990: Connecting Networks </li></ul><ul><li>1990 – 2000: Connecting Documents </li></ul><ul><li>2000 – now : Connecting People & Data </li></ul>
 9. 9. Web 2.0 <ul><li>Web als Sociale Machine </li></ul><ul><li>Web als 'OS' (+ offline access) </li></ul><ul><li>Open APIs + open standaarden </li></ul><ul><li>RSS en widgets </li></ul><ul><li>Weblogs </li></ul><ul><li>Social networking </li></ul><ul><li>Wikis </li></ul><ul><li>Tagging and tag clouds </li></ul><ul><li>RIA/AJAX/FLEX </li></ul><ul><li>Reputatiesystemen </li></ul><ul><li>User Generated Content (UGC) </li></ul>
 10. 10. Wat is de kern van Web 2.0 ? <ul><li>DATA ! </li></ul><ul><li>Mate van integratie </li></ul><ul><li>Proces en output </li></ul><ul><li>Visualisaties </li></ul><ul><li>Metadata </li></ul>
 11. 11. <ul><li>We Are The Web </li></ul><ul><li>(Kevin Kelly) </li></ul>
 12. 12. Web 3.0 <ul><li>Semantic Web -> Web = Database; Virtual Agents & Personal Advisor </li></ul><ul><li>Metaverse </li></ul><ul><ul><li>3D web </li></ul></ul><ul><ul><li>Second Earth </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Croquet </li></ul></ul><ul><ul><li>Augmented Reality </li></ul></ul><ul><li>Serious Gaming / Simulaties </li></ul>
 13. 13. <ul><li>The Future = Wireless </li></ul><ul><li>7 th Mass Medium </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Collective </li></ul><ul><li>Mind Reading </li></ul><ul><li>Mobile Minds </li></ul>
 15. 15. <ul><li>MICRO </li></ul>
 16. 16. Jeugd en Houvast <ul><li>Geen ideologie of zuil </li></ul><ul><li>Geen politieke partij </li></ul><ul><li>Geen onderneming </li></ul><ul><li>Alleen het individu + emoties en nauwe vriendschappen en familie </li></ul><ul><ul><li>Strong Ties, Weak Ties </li></ul></ul><ul><ul><li>Non Market Commons-Based Peer Production </li></ul></ul><ul><ul><li>Identiteit </li></ul></ul><ul><li>Wat is ECHT en wat is NEP ? </li></ul><ul><ul><li>Wetenschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale filters </li></ul></ul><ul><ul><li>Spiritualiteit </li></ul></ul>
 17. 17. Impact Digitale Media op Jeugd <ul><li>Denken </li></ul><ul><ul><li>Multidisciplinair en lateraal </li></ul></ul><ul><li>Attitude </li></ul><ul><ul><li>Master own destiny (maximum control) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bottom up </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritisch </li></ul></ul><ul><li>Gedrag </li></ul><ul><ul><li>Netwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Calculerend (beperkte loyaliteit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pragmatisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Idealen (ecologie, sociaal) </li></ul></ul>
 18. 18. Jeugd (2) <ul><li>Media </li></ul><ul><ul><li>On demand/pull </li></ul></ul><ul><ul><li>Multi-tasking (bovenal cross digimediaal) </li></ul></ul><ul><li>Waarden </li></ul><ul><ul><li>Authenticiteit ( proof , echt, houvast) </li></ul></ul><ul><ul><li>Creativiteit ( mash-ups , remix culture) </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparantie/Openheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Directheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Familie en vriendschappen ( strong ties , houvast) </li></ul></ul>
 19. 19. Macro en Micro Samengevat <ul><li>Transparantie + Intensievere communicatie </li></ul><ul><li>Duurzaam concurrentievoordeel door innovatie (lees: kennis, cultuur en leervermogen) </li></ul><ul><li>Identiteit, authenticiteit, openheid en creativiteit/innovatie zijn sleutelbegrippen; vooral de versterking onderling </li></ul>
 20. 20. <ul><li>GEVOLGEN </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Mensen </li></ul>
 22. 22. Mensen (1) <ul><li>Patiënten weten vaker meer dan arts </li></ul><ul><li>Leerlingen weten vaker meer dan leraar </li></ul><ul><li>Congresdeelnemers weten collectief vele malen meer dan topsprekers op congres (Les Blogs) </li></ul><ul><li>Klanten/relaties weten collectief meer dan een extern bureau, website en/of adverteerder </li></ul><ul><li>Werknemers weten collectief meer dan CEO of directie </li></ul><ul><li>Decentralisering, egalisering, co-creatie, </li></ul><ul><li>collectivisering en zelforganiserende </li></ul><ul><li>systemen </li></ul>
 23. 23. Mensen (2) <ul><li>Enorme markt voor een heel ecosysteem gericht op mensen en hun intrinsieke motivatie, zelfonderzoek, zelfkennis, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, ontwikkelen en presenteren van identiteit </li></ul><ul><li>Learning/eLearning </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Marketing </li></ul>
 25. 25. Marketing <ul><li>Waarden van adverteerders centraler </li></ul><ul><li>Open source marketing </li></ul><ul><li>ROI-based marketing </li></ul><ul><li>Focus op productinnovatie, minder op promotie </li></ul><ul><li>Transformatie/Amateur Academies </li></ul><ul><li>Connecting customers (social networks) </li></ul><ul><li>Delen van ervaring belangrijker dan productervaring zelf </li></ul>
 26. 27. Marketing (2) <ul><li>Bewijsvoering en informeren worden belangrijker (geen lucht) </li></ul><ul><li>Design / Simplicity </li></ul><ul><li>Pull is basis </li></ul>
 27. 28. <ul><li>E-MARKETING </li></ul>
 28. 29. Emarketing (1) <ul><li>Open Ad Networks <> Google </li></ul><ul><li>Gamevertising </li></ul><ul><li>Mobile marketing (SMS, camera, RFID, codes) </li></ul><ul><li>Google Maps/Earth </li></ul><ul><li>Buzz marketing in sociale netwerken </li></ul><ul><li>Widgetization </li></ul>
 29. 30. Emarketing (2) <ul><li>Zoekmachine optimalisatie (SEO) </li></ul><ul><li>Social Media Optimization (SMO) </li></ul><ul><ul><li>Link baiting articles </li></ul></ul><ul><li>Affiliate marketing binnen A-merken sites -> ClickDistrict </li></ul><ul><li>Viral marketing quizzes </li></ul><ul><li>RSS advertising (Nooked.com) </li></ul>
 30. 32. Search / Zoekmachines <ul><li>Google Earth / Maps </li></ul><ul><li>Social Search </li></ul><ul><ul><li>Yahoo Answers, LinkedIn Answers </li></ul></ul><ul><ul><li>Eurekster </li></ul></ul><ul><li>Wikipedia/saria als concurrenten voor Google </li></ul><ul><li>Google AdWords </li></ul><ul><ul><li>Video, voice en call links </li></ul></ul><ul><ul><li>Real Time Advertising -> grote latente markt </li></ul></ul><ul><ul><li>Gratis online marktonderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Spin-off naar traditionele communicatie-uitingen </li></ul></ul><ul><li>Google Your Life > RFID </li></ul>
 31. 34. Case studies <ul><li>Video/TV: Joost, Jumpcut, Ustream, Kyte </li></ul><ul><li>Reviews: Yelp </li></ul><ul><li>Open content: Wired, USAToday, IHT </li></ul><ul><li>Open Innovation: CrowdSpirit, Innocentive </li></ul><ul><li>Open Ideals: WorldChanging, ZeroFootPrint </li></ul><ul><li>Contests: Bix </li></ul><ul><li>Creativity: Slide, Scrapblog, StarDoll </li></ul><ul><li>Co-Presence: Twitter en Jaiku </li></ul><ul><li>Social networks: Ning, Wesabe </li></ul><ul><li>Transformation: Impowr </li></ul><ul><li>Time-Concepts: FareCast en ElkHuisTeKoop </li></ul>
 32. 37. <ul><li>COMMUNICATIE </li></ul>
 33. 38. Communicatie <ul><li>Concept, verhaal en Het Grote Idee zijn meer dan ooit het allerbelangrijkste ! </li></ul><ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><ul><li>Conversaties en engagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikipedia/Citizendium/Google = PR = merk </li></ul></ul><ul><ul><li>Transformatie/DIY/verdieping/Status Skills </li></ul></ul><ul><ul><li>Peer Production/Open Source Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>What’s the Viral Story behind the product ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Connecting Users (off/online) </li></ul></ul><ul><ul><li>De GROEP wordt belangrijker dan het INDIVIDU </li></ul></ul>
 34. 41. Communicatie (2) <ul><li>Mediakeuze: </li></ul><ul><ul><li>Pull media >> Push media (intentie economie !) </li></ul></ul><ul><ul><li>Volgorde </li></ul></ul><ul><ul><li>1) Mobiel 2) Internet 3) TV 4) Andere media </li></ul></ul><ul><ul><li>ROI modellen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Van bereik en CPM naar CPC, CPL en CPA </li></ul></ul></ul>
 35. 42. Communicatie (3) <ul><li>Thema's: </li></ul><ul><ul><li>1) Sixties 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>- spel, vrijheid, wij, gevoel, creëren & idealen </li></ul></ul><ul><ul><li>2) Betekenis en diepgang </li></ul></ul><ul><ul><li>3) Bescherming </li></ul></ul><ul><ul><li>4) Erbij horen </li></ul></ul><ul><ul><li>5) Vertrouwen </li></ul></ul>
 36. 43. Samenvatting <ul><li>Identiteit ('weten' van intrinsieke motivatie, purpose, talenten), authenticiteit (het 'zijn'), openheid (het 'cultiveren') en creativiteit/innovatie (het 'doen') zijn sleutelbegrippen. Vooral de versterking onderling </li></ul><ul><li>Virtuous cycle </li></ul><ul><li>“ Age of Imagination and Peer Production of Digital and Physical Goods starts with Identity” </li></ul>
 • riepkepaulusma94

  Sep. 24, 2021
 • igorbeuker

  Nov. 2, 2011
 • gvandermeeren

  Sep. 10, 2009
 • marcelq

  Jun. 16, 2009
 • itheatre

  Apr. 14, 2009
 • christeldijkman

  Mar. 5, 2009
 • DN2009

  Mar. 1, 2009
 • igorterhalle

  Jun. 24, 2008
 • wlondema

  Jun. 11, 2008
 • msurendonk

  Apr. 22, 2008
 • tammeppt

  Mar. 20, 2008
 • chapter42

  Nov. 15, 2007
 • jkivit

  Aug. 20, 2007
 • tonweseling

  Aug. 15, 2007
 • Thinkmobile

  Aug. 15, 2007
 • erwblo

  Aug. 15, 2007

Een kort overzicht van enkele trends binnen digitale media, internet, marketing en communicatie bezien vanuit macro en micro ontwikkelingen (economisch, technologisch, politiek versus sociaal, cultureel, psychologisch). Focus op de toenemende invloed van identiteit, authenticitiet en creativiteit/innovatie gevoed vanuit een nieuwe definitie van privacy, openheid en transparantie en de alomvattende aanwezigheid van data (persoon, peers, sociaal netwerk en markt)

Views

Total views

7,321

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

64

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

16

×