Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการ ชุมชนน่าอยู่ เชิดชู
คุณธรรม
(The community livable and praise virtue)
วิชา i30903
การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
รูปแบบกิจกรรม
บริการ
หลักการและเหตุผล
ในสมัยโลกาภิวัฒน์เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ในชีวิตประจาวันของมนุษย์ จนทาให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบ...
ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทาโครงการ จึงเล็งเห็นความสาคัญของ
การดูแลรักษาความสะอาดและทัศนียภาพภายในชุมชน โดยการจัดตั้ง
โครงการ...
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงทัศนียภาพภายใน
ชุมชน
2. เพื่อทาความสะอาดบริเวณต่างๆภายในชุม...
เป้ าหมาย
1. เพื่อให้สภาพแวดล้อม และทัศนียภาพภายในชุมชนมีความ
สวยงาม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ชาวบ้านได้ประโยชน...
สถานที่ดาเนินงาน
หมู่บ้านหนองน้ากิน หมู่ที่ 6 ตาบลรังกาใหญ่
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงร่างโครงการ และเสนอต่อครูที่ปรึกาา
2. สารวจพื้นที่ และวางแผนการปฏิบัติงาน
3. ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจ...
แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. เขียนโครงการและนาเสนอต่อครูที่ปรึกษา
2. สารวจพื้นที่และวางแผน...
ระยะเวลาดาเนินงาน
24 ตุลาคม - 26 ธันวาคม 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ผู้มีส่วนร่วม หรือขอความช่วยเหลือ)
1. น.ส.กาญจนา นาคา
2. น.ส.ปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง
3. น.ส.พรกมล เอนกสุรพจน...
ครูที่ปรึกาา
นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ
งบประมาณ
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 400 บาท
2. ค่าอาหาร 200 บาท
3. อื่นๆ 100 บาท
รวม 740 บาท
หน่วยงาน/ผู้ที่รับผิดชอบ
1. น.ส.กาญจนา นาคา
2. น.ส.ปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง
3. น.ส.พรกมล เอนกสุรพจน์
4. น.ส.ศศิมา ฉาไธสง
5. นายธน...
การประเมินโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ , แบบประเมินโครงการ
ประโยชน์ต่อผู้จัดทาโครงการ
1. มีจิตสาธารณะต่อสังคม
2. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแสด
ล้อมภายในชุมชน และสังคม
3. ...
ประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกาาโครงการ
1. ผู้ที่ศึกษาโครงการสามารถนารูปแบบโครงการ
ไปต่อยอดได้
2. ผู้ที่ศึกษาโครงการจะได้รับความค...
จัดทาโดย
น.ส.กาญจนา นาคา
น.ส.ปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง
น.ส.พรกมล เอนกสุรพจน์
น.ส.ศศิมา ฉาไธสง
นายธนากร ชินกลาง
นายชัยธวัฒน์ รัตนวิ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Sealdah- Night's Journey
Next
Upcoming SlideShare
Sealdah- Night's Journey
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

IS3 นำเสนอโครงการชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

Download to read offline

จัดทำโดย
นางสาวกาญจนา นาคำ เลขที่ 34
นางสาวปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง เลขที่ 13
นายธนากร ชินกลาง เลขที่ 19
นางสาวพรกมล เอนกสุรพจน์ เลขที่ 23
นางสาวศศิมา ฉา ไธสง เลขที่ 24
นายชัยธวัฒน์ รัตนวิชัย เลขที่ 42
นายพงษธร ศรีคัทนาม เลขที่ 46
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เสนอ
นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาI30903 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพิมายวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

 • Be the first to like this

IS3 นำเสนอโครงการชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

 1. 1. โครงการ ชุมชนน่าอยู่ เชิดชู คุณธรรม (The community livable and praise virtue)
 2. 2. วิชา i30903 การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
 3. 3. รูปแบบกิจกรรม บริการ
 4. 4. หลักการและเหตุผล ในสมัยโลกาภิวัฒน์เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในชีวิตประจาวันของมนุษย์ จนทาให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายมาก ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ การดาเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นไปอย่างเร่งรีบ ทาให้ ผู้คนละเลยปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นจากการดาเนินชีวิต จนอาจเกิด เป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหามลภาวะทางน้า และปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งเกิดจากจุดเล็กๆภายใน ชุมชนจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในปัจจุบัน โดยมีสาเหตุอัน เนื่องมาจากประชาชนขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน ชุมชน จนอาจทาให้เกิดปัญหาดังกล่าวซึ่งส่งผลให้บริเวณโดยรอบขาด ทัศนียภาพที่สวยงาม
 5. 5. ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทาโครงการ จึงเล็งเห็นความสาคัญของ การดูแลรักษาความสะอาดและทัศนียภาพภายในชุมชน โดยการจัดตั้ง โครงการ “ ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ” ขึ้น ณ หมู่บ้านหนองน้ากิน หมู่ที่ 6 ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนที่มี ประชากรอาศัยอยู่เป็นจานวนมากและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ยากต่อการดูแล ทาให้การดูแลรักษาและการทาความสะอาดภายในชุมชนในบางบริเวณ อาจไม่ทั่วถึงหรือถูกละเลย ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทาโครงการจึงจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและทาความสะอาดบริเวณต่างๆในชุมชนให้มี ทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิด แก่สมาชิกในชุมชนอีกด้วย
 6. 6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงทัศนียภาพภายใน ชุมชน 2. เพื่อทาความสะอาดบริเวณต่างๆภายในชุมชนร่วมกับชาวบ้าน 3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกการทางานเป็นหมู่คณะ
 7. 7. เป้ าหมาย 1. เพื่อให้สภาพแวดล้อม และทัศนียภาพภายในชุมชนมีความ สวยงาม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. ชาวบ้านได้ประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดขึ้น 3. เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และสมาชิกในกลุ่ม ผู้จัดทา
 8. 8. สถานที่ดาเนินงาน หมู่บ้านหนองน้ากิน หมู่ที่ 6 ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 9. 9. วิธีดาเนินการ 1. จัดทาโครงร่างโครงการ และเสนอต่อครูที่ปรึกาา 2. สารวจพื้นที่ และวางแผนการปฏิบัติงาน 3. ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 4. จัดทาเว็บไซต์ และเผยแพร่กิจกรรม
 10. 10. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1. เขียนโครงการและนาเสนอต่อครูที่ปรึกษา 2. สารวจพื้นที่และวางแผนการปฏิบัติงาน 3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 4. สรุปผลการดาเนินการ 5. จัดทาเว็บไซต์และเผยแพร่กิจกรรม
 11. 11. ระยะเวลาดาเนินงาน 24 ตุลาคม - 26 ธันวาคม 2557
 12. 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้มีส่วนร่วม หรือขอความช่วยเหลือ) 1. น.ส.กาญจนา นาคา 2. น.ส.ปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง 3. น.ส.พรกมล เอนกสุรพจน์ 4. น.ส.ศศิมา ฉาไธสง 5. นายธนากร ชินกลาง 6. นายชัยธวัฒน์ รัตนวิชัย 7. นายพงษธร ศรีคัทนาม 8. ชาวบ้านหมู่บ้านหนองน้ากิน หมู่ที่ 6 ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 13. 13. ครูที่ปรึกาา นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ
 14. 14. งบประมาณ 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 400 บาท 2. ค่าอาหาร 200 บาท 3. อื่นๆ 100 บาท รวม 740 บาท
 15. 15. หน่วยงาน/ผู้ที่รับผิดชอบ 1. น.ส.กาญจนา นาคา 2. น.ส.ปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง 3. น.ส.พรกมล เอนกสุรพจน์ 4. น.ส.ศศิมา ฉาไธสง 5. นายธนากร ชินกลาง 6. นายชัยธวัฒน์ รัตนวิชัย 7.นายพงษธร ศรีคัทนาม 8.ชาวบ้านหมู่บ้านหนองน้ากิน หมู่ที่ 6 ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 9. โรงเรียนพิมายวิทยา
 16. 16. การประเมินโครงการ แบบสอบถามความพึงพอใจ , แบบประเมินโครงการ
 17. 17. ประโยชน์ต่อผู้จัดทาโครงการ 1. มีจิตสาธารณะต่อสังคม 2. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแสด ล้อมภายในชุมชน และสังคม 3. เกิดความสามัคคีภายในหมูคณะ และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ 4. มีความเสียสละต่อส่วนรวม
 18. 18. ประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกาาโครงการ 1. ผู้ที่ศึกษาโครงการสามารถนารูปแบบโครงการ ไปต่อยอดได้ 2. ผู้ที่ศึกษาโครงการจะได้รับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน การจัด กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 3. ทาให้เกิดความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน 4. บริเวณต่างๆของหมู่บ้านสะอาด และมีทัศนียภาพที่ สวยงาม 5. ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 19. 19. จัดทาโดย น.ส.กาญจนา นาคา น.ส.ปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง น.ส.พรกมล เอนกสุรพจน์ น.ส.ศศิมา ฉาไธสง นายธนากร ชินกลาง นายชัยธวัฒน์ รัตนวิชัย นายพงศธร ศรีคัทนาม เสนอ คุณครูมาลัยพรเอื้อสุวรรณ โรงเรียนพิมายวิทยา

จัดทำโดย นางสาวกาญจนา นาคำ เลขที่ 34 นางสาวปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง เลขที่ 13 นายธนากร ชินกลาง เลขที่ 19 นางสาวพรกมล เอนกสุรพจน์ เลขที่ 23 นางสาวศศิมา ฉา ไธสง เลขที่ 24 นายชัยธวัฒน์ รัตนวิชัย เลขที่ 42 นายพงษธร ศรีคัทนาม เลขที่ 46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เสนอ นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาI30903 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพิมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Views

Total views

495

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×