Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นโดยวิธีการใช้กราฟ
ในการแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร...
นาความจริงจากข้อกาหนดมาวิเคราะห์ กราฟของระบบสมการข้อจากัดดังนี้
1. จุดทุกจุดในบริเวณส่วนที่แรเงาจะสอดคล้องกับระบบอสมการข้อ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Software trminado
Next
Upcoming SlideShare
Software trminado
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยใช้กราฟ

Download to read offline

เพื่อเรียนรู้

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยใช้กราฟ

  1. 1. การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นโดยวิธีการใช้กราฟ ในการแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนที่เป็นเป้าหมาย จะอยู่ในรูปของ สมการจุดประสงค์ (ในเอกสารเล่มนี้ใช้ P) ส่วนที่ 2 ส่วนที่เป็นข้อจากัด จะอยู่ในรูปของ อสมการข้อจากัด ซึ่งเป็นการแปลงสถานการณ์ปัญหาให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากนั้นจึงหาคาตอบของปัญหา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การกราฟช่วยในการหาคาตอบ ลองสมมติให้กราฟของระบบอสมการข้อจากัด เป็นดังนี้ ข้อกาหนด 1. ถ้ากาหนดการเชิงเส้น มีคาตอบที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว แล้วคาตอบนั้นจะต้องอยู่ที่จุดหักมุมกราฟ ของระบบอสมการข้อจากัด 2. ถ้าสมการจุดประสงค์มีค่าน้อยที่สุด หรือมากที่สุด ณ. จุดหักมุม 2 จุดที่มีแขนของจุดหักมุมร่วมกัน แล้วสมการจุดประสงค์ดังกล่าวจะมีค่าน้อยที่สุด หรือมากที่สุด ณ. จุดทุกจุดบนส่วนของเส้นตรง ที่เชื่อมจุดหักมุม 2 จุดนั้น แสดงว่าคาตอบที่เหมาะสม จะมีจานวนนับไม่ถ้วน
  2. 2. นาความจริงจากข้อกาหนดมาวิเคราะห์ กราฟของระบบสมการข้อจากัดดังนี้ 1. จุดทุกจุดในบริเวณส่วนที่แรเงาจะสอดคล้องกับระบบอสมการข้อจากัด ถูกเรียกว่า “เซตของคาตอบที่เป็นไปได้” 2. จากเซตของคาตอบที่เป็นไปได้ เราจะนาไปหาจุดใดที่สดคล้องกับสมการจุดประสงค์ที่ให้ค่าน้อยที่สุด หรือค่ามากที่สุดจากกราฟของระบบอสมการข้อจากัด 3. จุดทุกจุดในบริเวณส่วนที่แรเงา มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะทาให้สมการจุดประสงค์มีค่าน้อยที่สุด หรือมากที่สุด แต่จุดหักมุมมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า 4. จุดในบริเวณส่วนที่แรเงาที่ทาให้สมการจุดประสงค์มีค่าน้อยที่สุดหรือมากทีสุดถูกเรียกว่า คาตอบที่เหมาะสม 5. ถ้ากาหนดการเชิงเส้นมีคาตอบเดียว แล้วจุด A,B,C และ O จุดใดจุดหนึ่ง จะทาให้สมการจุดประสงค์ มีค่าน้อยที่สุด หรือมากที่สุด 6. ถ้าจุด A และ B ทาให้สมการจุดประสงมีค่าน้อยที่สุด แล้ว จุดทุกจุดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB จะทา ให้สมการจุดประสงค์ มีค่าน้อยที่สุดหรือมากที่สุดด้วย แสดงว่าคาตอบที่เหมาะสมจะมีจานวนนับไม่ถ้วน อ้างอิง https://krusand.files.wordpress.com/2014/06/e0b980e0b899e0b8b7e0b989e0b8ade0b8abe0b8b2e0b 881e0b8b3e0b8abe0b899e0b894e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b88ae0b8b4e0b887e0b980e0b8aa e0b989.doc

เพื่อเรียนรู้

Views

Total views

2,519

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

67

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×