Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ñëñëñëñëÓ@Ó@Ó@Ó@ó Èíbó Èíbó Èíbó ÈíbÇ@Ç@Ç@Ç@ÓaÓaÓaÓaóóóó@@@@@@@@
•
)(
čʉčʉčʉčʉÖa Ç@ô‰bßflì×@ó߉òÏ@ôòßbã‡flëÖa Ç@ô‰bßflì×@...
–// )(
)(
)()()(
)(.
//
:
)(
:
:.
–:.
–:
.
–:.
–:
.
–// )(
–:
)(
.
–:.
–:.
–:.
:.
–:
.
–:
.
–:
.
–:.
–:.
–:
.
–:
.
–:
.
–// )(
–:
.
–:
.
–:
.
–:
.
–:
.
–:.
–:
.
–:
.
–:
.
–:
.
–:.
:
.
–:
–// )(
.
.
.
//.
-
.
:
)
(
–// )(
–:
–.
–)()(
)(
.
.
:
.
.
.
)(
)(.
–
)()(
.
–.
–
.
–// )(
)(
)(:
)(.
)(
)(
)(
.
)(
)(
)(
.
.
)()(
)(
)()()(
.
.
–// )(
--
.
–
)(
)(.
–.
–
.
-/
)(.
/
)()(
.
–
.
–
.
–// )(
:
–)(
–)(
–)(
)(
–)(
–)(
–)(
)(
:
)(
.
.
)(.
)(.
--
.
–)(
)(
.
–// )(
)(
)(
.
--
)(
:
–
.
–
.
–)(
)()()(.
–)(%
.
–)()()(
.
–)(
.
–// )(
––)()(
)(.
)(
)(
.
-––
:
–.
.
–)(
.
–
.
–
.
–
.
–
.
–// )(
.
.
–
)()(
.
.
:-
.
-)()(
)(
)(.
.
.
–// )(
.
.
:
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
.
)(
.
–// )(
–
)(
.
–)(
.
.
)()(
.
:
)(
)(.
.
–
.
-
.
:-
–
.
–
.
–// )(
)(.
)(
)(
.
)(
.
)(
.
)(
.
–)(
.
-
)(
.
–// )(
-
.
)(
.
.
)(
)(- :
–.
.
–)(.
:
‫أ‬-)(
.
‫ب‬-)(.
)(.
.
–// )(
-)()(
.
)()()(.
–
.
–
)(
.
–
)(
.
–
)(
.
–
)(
.
–)()(
)()()(
)(
.
–// )(
//
.
-
)(.
)(
.
)(
)(.
:
–)(
.
.
.
.
.
)()()(
)(.
–// )(
.
.
.
–)(
.
.
–
.
–)(
)(
.
–
.
–)
(
)(.
.
–// )(
:
/.
/
.
–
)(.
–)(
.
–
.
–
)(
.
–
.
–––
)(
.
–// )(
–
.
:
–.
–
.
–
.
–.
)(
.
:
)(
)(
.
.
.
.
–)(
)(
.
–
.
–// )(
–
//
)()(
.
)(
)(.
)(.
.
)(
)(.
.
.
–// )(
:
)(
.
)(
)()(%
.
:
)(
.
)(
)()(.
)(
.
)()(
.
–// )(
)(
.
/
)(.
/)(
.
.
:
:
.
)(
.
:
)()(%
.
:
.
–// )(
:
.
:
)(
.
//
.
:
:
.
:
.
:
.
.
:
:.
:.
:.
:.
–// )(
.
.
:
.
:)(
.
:
.
:
)(.
:
:
.
–// )(
:
.
:.
:
.
:
.
:
.
:.
:
.
:
.
:
.
:
.
:
.
:
.
:
.
–// )(
:
.
:
.
)(
.
:)(
)(
)(%
.
:
)(:
:
.
:)(
)(
.
–// )(
:
.
:
.
––:
:
)()(.
.
:
.
:
.
:
.
:
.
:.
–// )(
-––
.
:
.
––)(
)()(
.
.
:
:
.
.
–.
–// )(
:
.
:
.
:)(
.
)(
.
.
.
–
.
–// )(
–:
.
.
–)()(
..
:
.
:
.
:.
:
.
.
)()()()(
)(
.
–// )(
.
–
.
–)(
:
:.
:
)(.
)(
)(
)(
.
)(
.
.
:
.
:.
–// )(
–//.
.
.
–)(//
‚‚‚
‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚...
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫ا‬ ‫دار‬ęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

10

Share

Download to read offline

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم 18 لسنة 2011

Download to read offline

الوقائع العراقية
العدد4203
15 اب 2011

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم 18 لسنة 2011

 1. 1. ñëñëñëñëÓ@Ó@Ó@Ó@ó Èíbó Èíbó Èíbó ÈíbÇ@Ç@Ç@Ç@ÓaÓaÓaÓaóóóó@@@@@@@@ • )( čʉčʉčʉčʉÖa Ç@ô‰bßflì×@ó߉òÏ@ôòßbã‡flëÖa Ç@ô‰bßflì×@ó߉òÏ@ôòßbã‡flëÖa Ç@ô‰bßflì×@ó߉òÏ@ôòßbã‡flëÖa Ç@ô‰bßflì×@ó߉òÏ@ôòßbã‡flë@@@@@@@@ @@@@@@@@ ¯¯¯¯////ªªªªĦĦĦĦ / ‫د‬ ‫ا‬٤٢٠٣‫ا‬‫ـ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫و‬‫ا‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ن‬
 2. 2. –// )( )( )()()( )(. // : )( : :. –:. –: . –:. –: .
 3. 3. –// )( –: )( . –:. –:. –:. :. –: . –: . –: . –:. –:. –: . –: . –: .
 4. 4. –// )( –: . –: . –: . –: . –: . –:. –: . –: . –: . –: . –:. : . –:
 5. 5. –// )( . . . //. - . : ) (
 6. 6. –// )( –: –. –)()( )( . . : . . . )( )(. – )()( . –. – .
 7. 7. –// )( )( )(: )(. )( )( )( . )( )( )( . . )()( )( )()()( . .
 8. 8. –// )( -- . – )( )(. –. – . -/ )(. / )()( . – . – .
 9. 9. –// )( : –)( –)( –)( )( –)( –)( –)( )( : )( . . )(. )(. -- . –)( )( .
 10. 10. –// )( )( )( . -- )( : – . – . –)( )()()(. –)(% . –)()()( . –)( .
 11. 11. –// )( ––)()( )(. )( )( . -–– : –. . –)( . – . – . – . – .
 12. 12. –// )( . . – )()( . . :- . -)()( )( )(. . .
 13. 13. –// )( . . : )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( . )( .
 14. 14. –// )( – )( . –)( . . )()( . : )( )(. . – . - . :- – . – .
 15. 15. –// )( )(. )( )( . )( . )( . )( . –)( . - )( .
 16. 16. –// )( - . )( . . )( )(- : –. . –)(. : ‫أ‬-)( . ‫ب‬-)(. )(. .
 17. 17. –// )( -)()( . )()()(. – . – )( . – )( . – )( . – )( . –)()( )()()( )( .
 18. 18. –// )( // . - )(. )( . )( )(. : –)( . . . . . )()()( )(.
 19. 19. –// )( . . . –)( . . – . –)( )( . – . –) ( )(. .
 20. 20. –// )( : /. / . – )(. –)( . – . – )( . – . ––– )( .
 21. 21. –// )( – . : –. – . – . –. )( . : )( )( . . . . –)( )( . – .
 22. 22. –// )( – // )()( . )( )(. )(. . )( )(. . .
 23. 23. –// )( : )( . )( )()(% . : )( . )( )()(. )( . )()( .
 24. 24. –// )( )( . / )(. /)( . . : : . )( . : )()(% . : .
 25. 25. –// )( : . : )( . // . : : . : . : . . : :. :. :. :.
 26. 26. –// )( . . : . :)( . : . : )(. : : .
 27. 27. –// )( : . :. : . : . : . :. : . : . : . : . : . : . : .
 28. 28. –// )( : . : . )( . :)( )( )(% . : )(: : . :)( )( .
 29. 29. –// )( : . : . ––: : )()(. . : . : . : . : . :.
 30. 30. –// )( -–– . : . ––)( )()( . . : : . . –.
 31. 31. –// )( : . : . :)( . )( . . . – .
 32. 32. –// )( –: . . –)()( .. : . : . :. : . . )()()()( )( .
 33. 33. –// )( . – . –)( : :. : )(. )( )( )( . )( . . : . :.
 34. 34. –// )( –//. . .
 35. 35. –)(// ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚
 36. 36. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫ا‬ ‫دار‬ęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜŽìŽìŽìŽìå’å’å’å’jjjjòìa‹Ùqbš@õ7òìa‹Ùqbš@õ7òìa‹Ùqbš@õ7òìa‹Ùqbš@õ7 ‫ا‬٧٥٠‫ر‬ ‫د‬‹ä‹ä‹ä‹ä‚‚‚‚@ô@ô@ô@ôWUPWUPWUPWUPòŠbåî†òŠbåî†òŠbåî†òŠbåî† ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ E.mail : Iqlaw_moj_iraq@yahoo.com Http// : www.Legislations.gov.iq
 • ssuserb3c4a5

  Dec. 12, 2020
 • MohammedAlzaki1

  Oct. 28, 2020
 • ssuser50a129

  Apr. 25, 2020
 • SomaSoma14

  Feb. 12, 2020
 • ssuserdd924e

  Dec. 22, 2019
 • ssuser4814d1

  Dec. 19, 2019
 • ssuser13931e

  Dec. 17, 2019
 • ssuser891eb1

  Aug. 20, 2019
 • AlaaSniper

  May. 5, 2018
 • MoslemAbed

  Mar. 5, 2018

الوقائع العراقية العدد4203 15 اب 2011

Views

Total views

18,828

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×