Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Como deseñar
a programación
e a unidade
didáctica
Programacións
didácticas para Infantil-
Primaria e Secundaria
A Coruña –...
2Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
ESTRUTURA DA XORNADA
0. INTRODUCIÓN
1. PARTE X...
Que significa hoxe ser docente?
 Competencias profesionais docentes (Decreto 74/2011)
3Programacións didácticas para Secu...
4Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
5Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
6Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
1. PARTE XERAL
1.1. A Proba 2
1.2. Corpus lega...
1.1. A Proba 2
1ª proba
• Demostración dos coñecementos específicos da especialidade
• Parte A. Proba práctica (tempo esta...
1.1. A Proba 2
2ª proba
• Persoal aspirante que superou a primeira proba
• Comprobación da aptitude pedagóxica e do seu do...
1.1. A Proba 2
2ª proba
Ponderación segundo os tribunais. En 2017:
20% + 80% – Bioloxía
30% + 70 – Lingua Castelá e Litera...
10Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
11Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
ENTRE UN 21% E UN 55%
12Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
NA 2ª PROBA
SUSPENDE
13Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
14Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
15Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
16Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
1.2. Corpus legal (lexislación básica)
17Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
18Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
OPOSICIÓNS
• Convocatoria concurso-oposición ...
19Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
CURRÍCULO
• Real decreto 1105/2014, do 26 de ...
20Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN
• Real Dec...
21Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
• Decreto 229/2011, do...
22Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
Enténdese por currículo a regulación dos elem...
23Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso
Obx...
24Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
Desenvolvemento lexislativo 2ª PROBA OPOSICIÓ...
1.3. A paisaxe educativa
25Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
1.3.1. Curación de c...
1.3. A paisaxe educativa
26Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
1.3.2. ABP (Aprendiz...
27Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
2. PRESENTACIÓN
E DEFENSA
DUNHA
PROGRAMACIÓN
...
2.1. Importancia das características formais
Respecto á estrutura e ás características tipográficas na
convocatoria dise e...
2.2. Introdución e contextualización
A - INTRODUCIÓN
• Documento marco aberto e flexible
• Referencias lexislativas deste ...
Tipos de materias
• TRONCAL OBRIGATORIA (TO)  Matemáticas.
• ESPECÍFICA (ES)  Cultura Clásica.
• LIBRE CONFIGURACIÓN AUT...
2.2. Introdución e contextualización
B - CONTEXTUALIZACIÓN
• Do entorno
 Físico
 Socioeconómico
31Programacións didáctic...
32Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
33Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
34Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
(LCA)
• IDENTI...
35Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
36Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
2.3. Obxectivos
DEFINICIÓN
• Os obxectivos son referentes relativos aos logros que o
alumnado debe alcanzar ao rematar o p...
2.3. Obxectivos
Na introdución do currículo da materia
Por exemplo, na introdución das materias lingüísticas:
“estas mater...
2.4. Competencias
DEFINICIÓN
• As competencias son capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de
cada...
2.4. Competencias
Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (...
2.4. Competencias
RELACIÓNS ENTRE OS ELEMENTOS CURRICULARES
 A descrición das relacións entre as competencias, os contido...
2.4. Competencias
PERFIL COMPETENCIAL
• É o conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables relacionados
cunha competenci...
2.5. Contidos
DEFINICIÓN
• Os contidos son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e
actitudes que contribúen a...
2.6. Metodoloxía didáctica
Metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias,
procedementos e accións organizadas e planif...
2.6. Metodoloxía didáctica
Artigo 11. Principios metodolóxicos (DECRETO 86/2015 - TÍTULO I Educación secundaria
obrigatori...
2.6. Metodoloxía didáctica
• A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación
audiovisual, as tecnoloxías...
2.6. Metodoloxía didáctica
Punto 10  TIL (Tratamento Integrado de Linguas)
Os centros docentes impartirán de xeito integr...
2.6. Metodoloxía didáctica
Incluímos na metodoloxía:
•Os tempos
•Os espazos
•Os agrupamentos
•Os recursos
48Programacións ...
PÓDESE FACER UN APARTADO GLOBAL PARA
AVALIACIÓN
• Criterios de avaliación
• Estándares
• Procedementos
• Sistemas de cuali...
2.7. Criterios de avaliación
DEFINICIÓN
Os criterios de avaliación son referente específico para avaliar a
aprendizaxe do ...
2.7. Criterios de avaliación
Artigo 21. Avaliacións
• A avaliación na ESO será continua, formativa e integradora.
• A aval...
2.8. Estándares e resultados de aprendizaxe
avaliables
DEFINICIÓN
• Os estándares de aprendizaxe avaliables son especifica...
CADRO COMPILATORIO (exemplo1)
53Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
Investigación e...
CADRO COMPILATORIO (exemplo 2)
54Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
Obxectivos
Con...
2.9. Atención do alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo
55Programacións didácticas para Secundaria AS-PG ...
2.10. Elementos transversais
• A comprensión lectora,
• a expresión oral e escrita,
• a comunicación audiovisual,
• as tec...
2.11. Actividades
• As actividades ou secuencias de aprendizaxe forman parte dun nivel
inferior de concrección curricular ...
2.12. Anexos
• As unidades didácticas desenvolvidas, poden ser outras 75 páxinas (5
por unidade).
• Modelos de disposición...
59Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
3. PREPARACIÓN
E EXPOSICIÓN
ORAL DUNHA
UNIDAD...
3.1. Introdución e contextualización
• Introdución
• Indicamos o número da unidade elixida.
• Xustificamos a súa presenza ...
3.1. Introdución e contextualización
• Contextualización
• No mesmo centro que situamos a programación que vimos de
expoñe...
3.2. Temporalización
62Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
• Situamos a UD pedagoxi...
3.3. Obxectivos de aprendizaxe
63Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
• Seleccionamo...
3.4. Contidos
• É moi importante discernir aqueles elementos do currículo onde as
nosas ensinanzas son finalistas daquelou...
3.5. Metodoloxía
• Traballo individual
• Grupos de traballo heteroxéneos de aprendizaxe cooperativa
• Repercusións na disp...
66Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
DIFERENZAS ENTRE APRENDIZAXE COOPERATIVA E CO...
3.6. Actividades de ensino e aprendizaxe que se van
formular na aula
• Docentes ou lectivas (as propias do proceso de ensi...
3.7. Medidas de atención á diversidade
Diferentes medidas de atención que temos na aula:
• Agrupamentos (ordinaria)
• Refo...
3.8. Procedementos de avaliación
• Avaliación do proceso de aprendizaxe
• Av. Inicial ou diagnóstica – Av. Continua ou for...
3.9. Materiais para a ensinanza
• Materiais didácticos: elaborados por especialistas para ensinar (libro
de texto)
• Mater...
71Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
4. EXPOSICIÓNS
4.1. Cuestións xerais
4.2. Tem...
4.1. Cuestións xerais
Diferenza entre defensa e exposición.
• Defensa da programación  coméntase o que está escrito e tam...
4.2. Tempo de debate co tribunal
• O debate implica defensa do argumento propio.
• Evita negar o contraargumento, aprovéit...
MOITAS GRAZAS!!!
74Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
about.me/aprofa
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Lecturas na rede para outras lecturas
Next
Upcoming SlideShare
Lecturas na rede para outras lecturas
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Como deseñar a programación e a unidade didáctica

Download to read offline

Guía para preparar a segunda proba das oposicións de Educación Secundaria

Como deseñar a programación e a unidade didáctica

 1. 1. Como deseñar a programación e a unidade didáctica Programacións didácticas para Infantil- Primaria e Secundaria A Coruña – Ourense – Vigo Outubro-Novembro 2017 Pilar Ponte (A Profa)
 2. 2. 2Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) ESTRUTURA DA XORNADA 0. INTRODUCIÓN 1. PARTE XERAL • A proba 2 • Corpus legal • Paisaxe educativa 2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA • Estrutura e contidos para cada parte 3. UNIDADE DIDÁCTICA • Estrutura e contidos para cada parte 4. EXPOSICIÓNS • Cuestións xerais • Tempo de debate co tribunal
 3. 3. Que significa hoxe ser docente?  Competencias profesionais docentes (Decreto 74/2011) 3Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 4. 4. 4Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 5. 5. 5Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 6. 6. 6Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) 1. PARTE XERAL 1.1. A Proba 2 1.2. Corpus legal 1.3. A paisaxe educativa
 7. 7. 1.1. A Proba 2 1ª proba • Demostración dos coñecementos específicos da especialidade • Parte A. Proba práctica (tempo establecido polos tribunais).  60% • Parte B. Desenvolvemento dun tema escrito (2 horas).  40% • NOTA: + de 5 (mínimo 2,5 en cada parte) 7Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 8. 8. 1.1. A Proba 2 2ª proba • Persoal aspirante que superou a primeira proba • Comprobación da aptitude pedagóxica e do seu dominio das técnicas necesarias para o exercicio docente. • Parte A. Presentación e defensa dunha programación didáctica • Parte B. Preparación e exposición oral dunha unidade didáctica ante o tribunal 8Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 9. 9. 1.1. A Proba 2 2ª proba Ponderación segundo os tribunais. En 2017: 20% + 80% – Bioloxía 30% + 70 – Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas 40% + 60% – Lingua Galega e Literatura 9Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) NOTA FINALOPOSICIÓN  mediaaritmética da nota das 2 probas
 10. 10. 10Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 11. 11. 11Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 12. 12. ENTRE UN 21% E UN 55% 12Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) NA 2ª PROBA SUSPENDE
 13. 13. 13Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 14. 14. 14Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 15. 15. 15Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 16. 16. 16Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 17. 17. 1.2. Corpus legal (lexislación básica) 17Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 18. 18. 18Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) OPOSICIÓNS • Convocatoria concurso-oposición  XERAL • Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) • Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) PROGRAMACIÓNS • Resolución do 20 de xullo de 2017  instrucións para curso 2017/18 (Capítulo V – Programacións didácticas) 
 19. 19. 19Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) CURRÍCULO • Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro  currículo básico da ESO e do Bacharelato • Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro  relacións entre competencias, contidos e criterios de avaliación • Decreto 86/2015, do 25 de xuño  currículo da ESO  • Resolución do 20 de xullo de 2017  instrucións para curso 2017/18 
 20. 20. 20Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN • Real Decreto 310/2016, de 29 de xullo  regula as avaliacións finais de ESO e Bacharelato • Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño  condicións para a obtención dos títulos de Graduado en ESO e de Bacharel • Instrucións do 9 de xuño de 2017  aplicación do Real Decreto 562/2017, título de Graduado en ESO e modelo de Consello Orientador da ESO 
 21. 21. 21Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) ATENCIÓN Á DIVERSIDADE • Decreto 229/2011, do 7 de decembro  regula a atención á diversidade • Resolución do 20 de xullo de 2017  instrucións para curso 2017/18 (Artigo 10. Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento, PMAR)  ORGANIZACIÓN, CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN • Lei 4/2011, do 30 de xuño  convivencia e participación da comunidade educativa
 22. 22. 22Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas. (LOMCE, Capítulo III) OBXECTIVOS COMPETENCIAS CONTIDOSMETODOLOXÍA DIDÁCTICA ESTÁNDARES E RESULTADOS DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ELEMENTOS DO CURRÍCULO O CURRÍCULO
 23. 23. 23Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso Obxectivos 1 - O que busca a educación en toda a etapa Contidos 3 – O medio para conseguir o que pretendemos Criterios de avaliación 2 - O que pretendemos Estándares de aprendizaxe 4 – As concrecións dos criterios Competencias clave 5 – competencias que desenvolvemos coa concreción do estándar Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  d  e  h  l  ñ  B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles propios dos medios de comunicación, especialmente noticias de actualidade, próximas aos intereses do alumnado.  B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias de actualidade) e elaborar un resumo.  LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade).  CCL  CAA • LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos.  CCL  CAA Denominación  letra da epígrafe que teñen os obxectivos no Decreto 86/2015 do 25 de xuño Denominación  B (de bloque) + nº do bloque + nº do contido Forma  substantivo Denominación  B (de bloque) + nº do bloque + nº do criterio de av. Forma  vbo. en infinitivo Denominación  LG (sigla da materia, neste caso Lingua Galega) + B (de bloque) + nº do bloque + nº do criterio de av. + número do estándar Forma  vbo. en P3 do Presente Denominación  CCL (sigla competencia, neste caso, competencia en comunicación lingüística) A metodoloxía didáctica é a única parte do currículo que non aparece representada no cadro curricular das materias.
 24. 24. 24Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) Desenvolvemento lexislativo 2ª PROBA OPOSICIÓNS Resolución 20 de xullo de 2017 PROGRAMACIÓN UNIDADE DIDÁCTICA a) Introdución e contextualización c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso. OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais COMPETENCIAS CONTIDOS CONTIDOS e) Concrecións metodolóxicas que require a materia. f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. METODOLOXÍA DIDÁCTICA d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 1º. Temporalización. 2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. ESTÁNDARES E RESULTADOS DE APRENDIZAXE i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados. n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico. ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE QUE SE VAN FORMULAR NA AULA g) Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. h) Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. CRITERIOS DE AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN l) Medidas de atención á diversidade. ATENCIÓN DO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda. ñ) Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.
 25. 25. 1.3. A paisaxe educativa 25Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) 1.3.1. Curación de contidos. Á procura de boas prácticas educativas. FASES 1. Buscar 2. Seleccionar 3. Personalizar 4. Compartir (co tribunal) ONDE  Buscadores educativos  Portais educativos  Profesorado de referencia  Premios educativos • Recursos de diferentes materias para o profesorado
 26. 26. 1.3. A paisaxe educativa 26Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) 1.3.2. ABP (Aprendizaxe Baseada en Proxectos) 1.3.3. Outras: - Aprendizaxe Colaborativa - Flipped Classroom - Aprendizaxe de servizo - Gamificación...
 27. 27. 27Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) 2. PRESENTACIÓN E DEFENSA DUNHA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2.1. Importancia das características formais 2.2. Introdución 2.3. Obxectivos 2.4. Competencias 2.5. Contidos 2.6. Metodoloxía 2.7. Criterios de avaliación 2.8. Estándares e resultados de aprendizaxe 2.9. Atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 2.10. Elementos transversais 2.11. Actividades 2.12.Anexos
 28. 28. 2.1. Importancia das características formais Respecto á estrutura e ás características tipográficas na convocatoria dise expresamente: “Resultarán excluídos do procedemento selectivo aqueles aspirantes cuxa programación non se axuste ao establecido nos parágrafos anteriores.” 28Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 29. 29. 2.2. Introdución e contextualización A - INTRODUCIÓN • Documento marco aberto e flexible • Referencias lexislativas deste marco • Etapa de ensino obrigatoria de carácter gratuíto / pos obrigatoria • A etapa (ESO ou BACHARELATO) • Características da área e da súa importancia • Exposición do curso e a materia elixidos e as súas principais características e consideración  contextualización curricular • Metáfora  fío condutor 29Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 30. 30. Tipos de materias • TRONCAL OBRIGATORIA (TO)  Matemáticas. • ESPECÍFICA (ES)  Cultura Clásica. • LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA OBRIGATORIA (LCAO)  Lingua Galega e Literatura. • LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (LCA)  Investigación e Tratamento da Información. 30Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 31. 31. 2.2. Introdución e contextualización B - CONTEXTUALIZACIÓN • Do entorno  Físico  Socioeconómico 31Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) • Do centro  Tipo de centro  Ensinanzas que imparte  Recursos humanos  Infraestruturas  Dispoñibilidade horaria  Contexto pedagóxico
 32. 32. 32Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 33. 33. 33Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 34. 34. 34Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (LCA) • IDENTIDADE DIXITAL • CONSUMO RESPONSABLE • VALORES DEMOCRÁTICOS EUROPEOS • MOBILIDADE ESCOLAR SOSTIBLE E SEGURA (ORDE do 3 de agosto de 2017)
 35. 35. 35Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 36. 36. 36Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 37. 37. 2.3. Obxectivos DEFINICIÓN • Os obxectivos son referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. NA PROGRAMACIÓN Os obxectivos da etapa predominantes no currículo do noso curso e materia recollidos no DECRETO 86/2015 (TÍTULO I Educación secundaria obrigatória CAPÍTULO I Principios e obxectivos. Artigo 10. Obxectivos da ESO) 37Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 38. 38. 2.3. Obxectivos Na introdución do currículo da materia Por exemplo, na introdución das materias lingüísticas: “estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e cidadás cunha competencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida.” 38Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 39. 39. 2.4. Competencias DEFINICIÓN • As competencias son capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.  Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. NA PROGRAMACIÓN As competencias predominantes no currículo do noso curso e materia recollidos no DECRETO 86/2015 (TÍTULO PRELIMINAR, Artigo 3) 39Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 40. 40. 2.4. Competencias Comunicación lingüística (CCL) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) Competencia dixital (CD) Aprender a aprender (CAA) Competencias sociais e cívicas (CSC) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) Conciencia e expresións culturais (CCEC) 40Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 41. 41. 2.4. Competencias RELACIÓNS ENTRE OS ELEMENTOS CURRICULARES  A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 41Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 42. 42. 2.4. Competencias PERFIL COMPETENCIAL • É o conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables relacionados cunha competencia e o seu peso (valor proporcional). • Está formado por todos os estándares das distintas áreas que inciden nunha determinada competencia. 42Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 43. 43. 2.5. Contidos DEFINICIÓN • Os contidos son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias.  Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das ensinanzas, das etapas educativas ou dos programas en que participe o alumnado.  En cada materia, os contidos agrúpanse en bloques, o que non supón unha secuencia nin implica unha organización pechada. NA PROGRAMACIÓN Os contidos do noso curso e materia recollidos no DECRETO 86/2015 deixando clara a súa pertenza aos diferentes bloques de contido. • Hai persoas que neste apartado insiren as 15 unidades didácticas (2 páxs. por UD), outras fano nun apartado independente denominado periodización e inclúen un cadro. 43Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 44. 44. 2.6. Metodoloxía didáctica Metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. • A metodoloxía na lexislación • Artigo 11. Principios metodolóxicos (DECRETO 86/2015 - TÍTULO I Educación secundaria obrigatoria .CAPÍTULO I. Principios e obxectivos Artigo 11. Principios metodolóxicos) • A metodoloxía indicada no currículo de cada materia 44Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 45. 45. 2.6. Metodoloxía didáctica Artigo 11. Principios metodolóxicos (DECRETO 86/2015 - TÍTULO I Educación secundaria obrigatoria .CAPÍTULO I. Principios e obxectivos Artigo 11. Principios metodolóxicos) Profesorado • Traballo en equipo do profesorado  enfoque multidisciplinar do proceso educativo  garantindo a coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo Co alumnado • Metodoloxía activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado. • Atención á diversidade do alumnado con mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe. 45Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 46. 46. 2.6. Metodoloxía didáctica • A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. • Dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as materias. • Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula. • Deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 46Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 47. 47. 2.6. Metodoloxía didáctica Punto 10  TIL (Tratamento Integrado de Linguas) Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística, de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 47Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 48. 48. 2.6. Metodoloxía didáctica Incluímos na metodoloxía: •Os tempos •Os espazos •Os agrupamentos •Os recursos 48Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 49. 49. PÓDESE FACER UN APARTADO GLOBAL PARA AVALIACIÓN • Criterios de avaliación • Estándares • Procedementos • Sistemas de cualificación 49Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 50. 50. 2.7. Criterios de avaliación DEFINICIÓN Os criterios de avaliación son referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. NA PROGRAMACIÓN Os Criterios de avaliación do noso curso e materia recollidos no DECRETO 86/2015 (criterios, estándares, procedementos, sistema de cualificación) 50Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 51. 51. 2.7. Criterios de avaliación Artigo 21. Avaliacións • A avaliación na ESO será continua, formativa e integradora. • A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. • O profesorado realizará de xeito diferenciado a avaliación de cada materia tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe de cada unha delas. DECRETO 86/2015 - TÍTULO I Educación secundaria obrigatória CAPÍTULO IV Avaliacións, promoción e titulación 51Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 52. 52. 2.8. Estándares e resultados de aprendizaxe avaliables DEFINICIÓN • Os estándares de aprendizaxe avaliables son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. • Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. • Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. NA PROGRAMACIÓN Os estándares de aprendizaxe do noso curso e materia recollidos no DECRETO 86/2015 52Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 53. 53. CADRO COMPILATORIO (exemplo1) 53Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) Investigación e Tratamento da Información. 1º de ESO Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe TEMPORALIZACIÓN (trimestres) Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación Bloque 1. A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital d e h B1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información B1.1. Utilizar a biblioteca como espazo de acceso á información presencial ou virtual. INEINB1.1.1. Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir necesidades de lectura e de información. TODOS 4/4 Análise de producións dos alumnos. Investigacións. a b INEINB1.1.2. Utiliza a biblioteca do centro na procura de recursos informativos para os seus traballos individuais e grupais. TODOS 4/4 Análise de producións dos alumnos. Investigacións. c d f B1.2. As bibliotecas como espazos culturais. B1.2. Identificar a biblioteca do centro e outras bibliotecas do contorno máis próximo, como espazos culturais dispoñibles á hora de cubrir as necesidades de lectura e de información. INEINB1.2.1. Utiliza outros tipos de biblioteca aos que pode ter acceso no seu contorno máis próximo. TODOS 2/4 Intercambios orais cos alumnos. Asemblea.
 54. 54. CADRO COMPILATORIO (exemplo 2) 54Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) Obxectivos Contidos Crit.Av. Estándaresde Ap. Graomíninode consecución Competencias Unidades Instrumentos de avaliación Bloque I: XXX f, h Bl1.1 B1.1 XXX1.1.1 4/4 CCL Todas PE / OBS / TRA e, f, h B1.2 B1.3 B1.2 XXXB1.2.1 1/4 CCL / CD 5 PE / OBS XXXB1.2.2 2/4 CCL / CD / CSC 7 TRAB XXXB1.2.3 2/4 CCL / CAA Todas OBS. XXXB1.2.4 4/4 CAA / CD Todas PE / OBS / TRA
 55. 55. 2.9. Atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 55Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) Medidas de atención á diversidade ORDINARIAS (xerais) • Agrupamentos do alumnado nos diferentes grupos-aula • Desdobramentos de grupos. • Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. EXTRAORDINARIAS (xerais) • Adaptacións curriculares • Agrupamentos flexibles • Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e Linguaxe • Programas de diversificación curricular (PMAR) • Programas de cualificación profesional inicial • Grupos de adquisición das linguas
 56. 56. 2.10. Elementos transversais • A comprensión lectora, • a expresión oral e escrita, • a comunicación audiovisual, • as tecnoloxías da información e da comunicación, • o emprendemento, • a educación cívica e constitucional • a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 56Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 57. 57. 2.11. Actividades • As actividades ou secuencias de aprendizaxe forman parte dun nivel inferior de concrección curricular a nível de programación de aula. • Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico  forman parte dos apartados obrigatorios nas programacións anuais  apartado recomendado 57Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 58. 58. 2.12. Anexos • As unidades didácticas desenvolvidas, poden ser outras 75 páxinas (5 por unidade). • Modelos de disposición de aula • Modelos de rúbricas • Ficha de roles para os grupos de traballo cooperativo • Selección de textos 58Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 59. 59. 59Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) 3. PREPARACIÓN E EXPOSICIÓN ORAL DUNHA UNIDADE DIDÁCTICA 3.1. Introdución e contextualización 3.2. Temporalización 3.3. Obxectivos de aprendizaxe 3.4. Contidos 3.5. Metodoloxía 3.6. Actividades de ensino e aprendizaxe que se van formular na aula 3.7. Medidas de atención á diversidade 3.8. Procedementos de avaliación 3.9. Materiais para a ensinanza
 60. 60. 3.1. Introdución e contextualización • Introdución • Indicamos o número da unidade elixida. • Xustificamos a súa presenza na nosa programación a través da súa importancia na formación do alumnado. • Salientamos o contido principal ou un par de contidos destacados e relacionámolo co seu bloque de contido dentro do currículo da materia. 60Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 61. 61. 3.1. Introdución e contextualización • Contextualización • No mesmo centro que situamos a programación que vimos de expoñer. • Indicamos como é o grupo-clase e se nel hai persoas que precisen medidas de atención á diversidade. 61Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 62. 62. 3.2. Temporalización 62Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) • Situamos a UD pedagoxicamente no conxunto da programación e cronoloxicamente na altura do curso escolar (trimestre) indicando con que outros elementos da programación se relaciona cara atrás e cara adiante. • Número de sesións (entre que datas) • Tempo educativo fóra da aula (estimación aproximada de horas de dedicación).
 63. 63. 3.3. Obxectivos de aprendizaxe 63Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) • Seleccionamos aqueles obxectivos de etapa que van centrar a nosa unidade didáctica. • Podemos ademais establecer obxectivos específicos da unidade. • Relacionámolos cos contidos.
 64. 64. 3.4. Contidos • É moi importante discernir aqueles elementos do currículo onde as nosas ensinanzas son finalistas daqueloutras nas que outros compañeiros van ter a oportunidade de rematar aquilo onde nós non cheguemos. • Tamén o é discernir aqueles elementos do currículo que son chave e polo tanto imprescindibles para que a docencia posterior se leve a cabo de xeito satisfactorio • Podemos establecer contidos non incluídos na táboa curricular da nosa materia. 64Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 65. 65. 3.5. Metodoloxía • Traballo individual • Grupos de traballo heteroxéneos de aprendizaxe cooperativa • Repercusións na disposición da aula • Actividades de aprendizaxe integradas 65Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 66. 66. 66Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) DIFERENZAS ENTRE APRENDIZAXE COOPERATIVA E COLABORATIVA APRENDIZAXE COOPERATIVA APRENDIZAXE COLABORATIVA + DEPENDENCIA • O alumnado recibe o deseño feito e non mantén o control sobre as decisións que repercuten no proceso de aprendizaxe + LIBERDADE • O alumnado deseña e mantén o control sobre as decisións que repercuten no proceso de aprendizaxe • Serve para calquera nivel • Máis recomendado en niveis superiores con alumnado con maior responsabilidade • Proponse un tema ou problema e o profesorado organiza o alumnado en grupos heteroxéneos distribuíndo os roles • Proponse un tema ou problema e o alumnado decide como afrontalo baixo a guía do profesorado que actúa só se é consultado ou no caso de haber algún problema de interacción • Dálle máis importancia a como chegamos ao produto final que ao produto en si • Importa o produto final • Non permite que só algúns fagan toda a tarefa, o avance do grupo depende de que todos fagan as súas achegas • Permite distribuír tarefas de xeito que cada un se ocupe só dun aspecto parcial. É o grupo o que establece como interactuar e poden reunir todo na conclusión
 67. 67. 3.6. Actividades de ensino e aprendizaxe que se van formular na aula • Docentes ou lectivas (as propias do proceso de ensinanza- aprendizaxe) • Complementarias (organizadas polo centro docente e desenvoltas no horario lectivo – aprobadas polo consello escolar – deben ser gratuítas) • Extraescolares (incluídas dentro do proxecto educativo, irán comentadas nas respectivas UDIs) CRONOGRAMA CON ACTIVIDADES DISTRIBUÍDAS POR SESIÓNS 67Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 68. 68. 3.7. Medidas de atención á diversidade Diferentes medidas de atención que temos na aula: • Agrupamentos (ordinaria) • Reforzos (ordinaria) • Adaptacións curriculares (extraordinaria) Por infradotación competencial (TDHA...) Por sobredotación competencial (alumnado de altas capacidades) 68Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 69. 69. 3.8. Procedementos de avaliación • Avaliación do proceso de aprendizaxe • Av. Inicial ou diagnóstica – Av. Continua ou formativa – Av. Sumativa • Av. de diagnóstico segundo o nivel que escollamos [Av. Auténtica (Carles Monereo) – presentarlle ao alumnado situacións- problema que atopa na súa vida no presente ou pode atopar no futuro] • Avaliación do proceso de ensinanza • Externa • Por parte do propio profesorado 69Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 70. 70. 3.9. Materiais para a ensinanza • Materiais didácticos: elaborados por especialistas para ensinar (libro de texto) • Materiais educativos: admiten un uso pedagóxico pero non foron elaborados con este fin (unha revista, un anuncio...) 70Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 71. 71. 71Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) 4. EXPOSICIÓNS 4.1. Cuestións xerais 4.2. Tempo de debate co tribunal
 72. 72. 4.1. Cuestións xerais Diferenza entre defensa e exposición. • Defensa da programación  coméntase o que está escrito e tamén se argumenta • Exposición da unidade didáctica  só se comenta o que está escrito • Programación e UD  deben ter unha conclusión na exposición oral. Aspectos que xa teñen que estar aprendidos: • Presentación e saúdo inicial • Control do espazo • Volume • Falar todo o tempo • Minuto de ouro • Levar un exemplar para cada membro do tribunal (mínimo 3) 72Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 73. 73. 4.2. Tempo de debate co tribunal • O debate implica defensa do argumento propio. • Evita negar o contraargumento, aprovéitate del. • Cando falta algo nunca digas que non o consideraches importante, usa o comodín do espazo no documento e do tempo na exposición. • Nunca quedes en silencio. 73Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017)
 74. 74. MOITAS GRAZAS!!! 74Programacións didácticas para Secundaria AS-PG e CIG-ENSINO (outubro 2017) about.me/aprofa
 • v1iest

  Nov. 16, 2018
 • MaiteCid

  Oct. 29, 2018
 • SandraPadn

  Feb. 12, 2018
 • xabieralvarezcid

  Jan. 1, 2018
 • VictoriaReyMario

  Nov. 14, 2017

Guía para preparar a segunda proba das oposicións de Educación Secundaria

Views

Total views

4,858

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,818

Actions

Downloads

101

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×